Läkarprogrammet i Uppsala genomsyras av goda pedagogiska insatser av föreläsare, handledare, amanuenser, kursledningar och annan personal inom utbildningen. Deras engagemang och entusiasm för programmet, studenterna och för sina respektive ämnen har mycket stor betydelse för läkarstudenternas vardag samt utbildning. Inte minst har den kliniska handledningen en avgörande och central roll för kandidaternas utveckling inom så väl praktiska som professionella färdigheter.

Därför tilldelar Medicinska studierådet och läkarstudenter vid Uppsala universitet, med glädje och stolthet, en rad olika pedagogiska priser samt utmärkelser till dessa personer som tack, visad uppskattning och uppmuntran för deras möda och insatser.För respektive pris samt utmärkelse finns nedan en deklaration vilken närmare förklarar vilken typ av insats det handlar om, hur ofta det utdelas samt vem/vilka som kan nomineras. Tveka inte att som läkarstudent vid Uppsala universitet nominera personer vilka Du anser bör premieras och uppmärksammas. Du nominerar ett pedagogosikt pris genom att maila ordf@msr.studorg.uu.se eller fylla i formuläret nedan.

 

Pedagogisk ros
Pedagogiska rosor delas ut till föreläsare, handledare, kursledare, kurssekreterare eller någon annan som på något sätt är knuten till eller medverkar i läkarutbildningen.

[read more=”Läs mer” less=”Göm”]
Läkarstudenter har möjlighet att nominera lämplig person till varje studierådsmöte, varvid studierådet tar ställning till nomineringarna. Någon begränsning av antalet utdelade rosor finns inte.  I samband med överlämnandet av den Pedagogiska rosen utdelas även ett diplom, på vilket nomineringen står att läsa.

Var god se PM för utdelning av pedagogisk ros under övriga dokument.
[/read]

 

Pedagogisk bukett

Till en institution, klinik, avdelning eller annan grupp som på något sätt är knuten till eller medverkar i läkarutbildningen vilka utmärkt sig i pedagogikens ädla konst.

[read more=”Läs mer” less=”Göm”]
På samma sätt som en pedagogisk ros så har läkarstudenter möjlighet att nominera lämpliga grupper till en pedagogisk bukett. Nomineringen tas upp på nästkommande rådsmöte  varvid studierådet tar ställning till nomineringarna. Någon begränsning av antalet utdelade buketter finns inte. I samband med överlämnandet av den Pedagogiska buketten utdelas även ett diplom, på vilket nomineringen står att läsa.

Var god se PM för utdelning av pedagogisk bukett under övriga dokument.
[/read]

 

Inspiriet
Inspiriet kan tilldelas någon som utfört förtjänstfulla/betydelsefulla insatser för studenter på läkarprogrammet i Uppsala.

[read more=”Läs mer” less=”Göm”]

Priset instiftades av Medicinska Studierådet 2004 för att uppmuntra engagemang i och utveckling av studentnära arbete.

”Inspiriet” delas ut då en person verksam inom utbildningen av läkare på läkarprogrammet i Uppsala, nominerats på föreskrivet sätt och MSR finner personen värdig, dock max en gång per läsår.

Rätt att nominera äger alla vid Uppsala Universitet registrerade och studieaktiva medicinstudenter. Nomineringen skall innehålla utförlig motivering samt vara MSR tillhanda i god tid innan årsmötet.

Vid oenighet om vem som skall tilldelas priset sker först votering. Därefter sker ett ställningstagande till om nomineringen som erhålligt flest röster vid voteringen skall erhålla priset eller om priset inte skall delas ut.

Exempel på egenskaper som värdesätts vid bedömningen:
– Aktiva åtgärder för att förbättra pedagogik och undervisning.
– God handledning i kliniskt och/eller prekliniskt arbete.
– Förmåga att entusiasmera studenter och ge konstruktiv återkoppling.
– Gott bemötande och välvillig inställning.
– Administrativt arbete som på ett berömvärt sätt underlättar läkarstudentens tillvaro.

Om priset ej delas ut förvaltas det av MSR.

Priset kvitteras vid utdelningen av mottagaren och MSR behåller kopia på kvittensen. Vid återlämnandet av priset kvitterar MSR:s ordförande återlämnandet på mottagarens kvitto, som sedan arkiveras.

Utöver äran och diplomet består priset av en mässingsljusstake, där metallplattor med gravyr hängs i ”nyckeln”.[/read]

 

Lyktan
Lyktan delas ut, då det är motiverat, till någon som utfört extraordinära insatser för läkarutbildningen.
[read more=”Läs mer” less=”Göm”]
Delas ut en gång per läsår, på vårterminen.
[/read]

 

Munken
Munken är ett pris som tilldelas en lärare/handledare och legitimerad läkare som varit en god pedagog.

[read more=”Läs mer” less=”Göm”]
Priset delas ut av Medicinska Studierådet och instiftades av professor emeritus Björn Erik Roos för att stimulera legitimerade läkare för insatser inom läkarutbildningen.
[/read]

 

Symbios
Symbios tilldelas bästa kursgivande enhet vid läkarprogrammet i Uppsala.

[read more=”Läs mer” less=”Göm”]
Syftet är att belöna den kurs som hållit bäst kvalité på föreläsningar, seminarier och praktiska moment., och som dessutom förmedlat kunskaper på relevant nivå samt relevant examination.

Priset utdelas varje år, kursledningen till tack och androm till inspiration.
[/read]

 

Optimus
Optimus är Medicinska studierådets pris till den kurs som i kursvärderingen fått bäst betyg.

[read more=”Läs mer” less=”Göm”]
Baseras på resultat från kursutvärdering och det går således inte att nominera detta pris.

[/read]

 

 

Nominera ett pedagogiskt pris

Facebook