stetoskopochmugg

Medicinska studierådet, MSR, har till uppgift att samordna studentrepresentationen inom läkarprogrammet samt verkar för att trygga utbildningskvaliteten. Detta syftar till att ge alla läkarstudenter bästa tänkbara förutsättningar för att kunna gå en ljus framtida yrkeskarriär till mötes. Rådet sammanträder en gång i månaden, där kursrepresentanter – två valda studenter från varje termin – träffas och diskuterar frågor som har uppkommit på de olika terminerna samt relevanta studierelaterade frågor som berör alla läkarstudenter. Därutöver sammanträder studierådets styrelse en gång i månaden.

Kursrepresentanterna fungerar som en kommunikationslänk mellan studierådet och den enskilda studenten på programmet. Genom sitt deltagande på rådsmöten får representanterna en djupare inblick i utbildningsrelaterade frågor och har sedan en uppgift att förmedla informationen vidare ut till kurserna. Representanterna ska också vara lyhörda för åsikter som finns bland studenterna och på rådsmötena ta upp både positiv och negativ kritik som framkommit. Förutom att två representanter från varje kurs ska närvara vid studierådets möten så är alla studenter som läser på läkarprogrammet välkomna att deltaga. genom att vara student på läkarprogrammet är man automatiskt medlem i MSR. Om man så vill finns det dessutom goda möjligheter att engagera sig i enskilda frågor genom olika arbetsgrupper inom MSR.

Studierådet arbetar med att förbättra och effektivisera utbildningsverksamheten. Möjligheterna till detta är stora då Uppsalas läkarprogram är unikt, sett ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv, gällande studentrepresentation. Tillfälle att påverka finns nämligen i samtliga viktiga styrorgan som fakultetsnämnden, programkommittén, grundutbildningskommittén med flera där studentrepresentanter har ett stort och viktigt inflytande, som det är viktigt att vi värnar om.

Verksamheten är bred och en viktig uppgift inom studierådet är det systematiska arbetet med löpande kursvärderingar samt klinikplaceringsutvärderingar för att ständigt utveckla samt förbättra utbildningen. Arbetet med att förbättra den kliniska handledningen har länge varit en central fråga för samtliga medicinska studieråd i Sverige och Uppsala ligger i framkant. I många år har studenter varit involverade i utformningen och utvecklingen av läkarprogrammet och detta bland annat genom aktivt arbete med kursvärdering. För att stimulera god pedagogik och klinisk handledning belönar MSR duktiga föreläsare, lärare, läkare samt annan personal med pedagogiska priser. Vi anordnar dessutom årligen en studiedag där studenterna får komma in med förslag på ett lämpligt aktuellt tema.

Välkommen att besöka våra rådsmöten!

Björn Lindahl

Ordförande 2017/2018

Facebook