Det är under verksamhetsåret 2018-2019 Medicinska studierådets
målsättning och ambition:

 • att bevaka utbildningskvaliteten och studiemiljön, med fokus på stress och stresshantering, för studenterna på läkarprogrammet
 • att bevaka och överse utvärderingssystemen KursKurt, KlinikKurt och VårdcentralKurt, informera studenter om dessa samt att arbeta för att höja svarsfrekvenserna
 • att vidare arbeta för att kursrapporterna i en större utsträckning uppmärksammas så att de förändringar som utvärderingarna genererar tydliggörs
 • att bevaka och främja det fortsatta utvecklingsarbetet på läkarprogrammet i Uppsala
 • att verka för ett gott samarbete med Programkommittén, programstudierektorn, föreståndaren för Pedagogiska enheten med flera
 • att i samråd med Programkommittén arbeta vidare med kvalitetsvärdering som utgångspunkt för ekonomisk styrning
 • att motivera studenter till engagemang och öka intresset för studiebevakande arbete
 • att uppmuntra till en god pedagogik på utbildningen genom utdelning av pedagogiska rosor samt övriga pedagogiska priser
 • att verka för ett gott arrangemang av en studiedag under vårterminen 2018
 • att arrangera en internutbildning minst en gång per år
 • att stödja kursrepresentanternas arbete genom att erbjuda utbildning och rådgivning
 • att hos studenterna och undervisande personal ytterligare medvetandegöra studierådets roll och funktion
 • att etablera ett gott och tillfredsställandesamarbete med Uppsala studentkår samt vara delaktiga i Medicinska sektionens arbete
 • att samarbeta med Sveriges Läkarförbund Student Uppsala och Medicinska Föreningen med ingående underföreningar i gemensamma frågor
 • att fortsätta bevaka arbetet kring läkarstudenters arbetsvillkor samt regleringen av obligatoriska moment
 • att bevaka utformningen av termin fyra
 • att jobba med strukturella problem på programmet rörande genus, diskrimineringsgrunder och professionellt förhållningssätt
 • att bevaka internationaliseringen av läkarprogrammet
 • att bevaka utvecklingen av tentamens utformning med hänseende till MCQ-frågor
 • att bevaka utvärderingen av 32-timmarsveckan
 • att bevaka tillgången till studentutrymmen på UAS

Förutom moment specificerade enligt ovan kommer uppdrag och åtaganden utföras enligt föreskrifter i stadgarna avseende representation, budget och kursvärderingar i ett nära samarbete med kursledning, kursrepresentanter, fakultet, studentkår, region och övriga utbildningsorter.

Facebook