Det är under verksamhetsåret 2016-2017 Medicinska studierådets
målsättning och ambition:

– att bevaka utbildningskvaliteten och studiemiljön, med fokus på stress och stresshantering, för
studenterna på läkarprogrammet
– att bevaka utvärderingssystemen KursKurt, KlinikKurt och VårdcentralKurt, informera studenter
om dessa samt att arbeta för att höja svarsfrekvenserna
– att vidare arbeta för kursrapporterna i en större utsträckning uppmärksammas så att de
förändringar som utvärderingarna genererar tydliggörs
– att aktivt deltaga i arbetet med översynen av kursvärderingar samt samordningen av dessa
– att bevaka och främja det fortsatta utvecklingsarbetet på läkarprogrammet i Uppsala
– att verka för ett gott samarbete med Programkommittén, programstudierektorn samt
föreståndaren för Pedagogiska enheten
– att i samråd med Programkommittén arbeta vidare med kvalitetsvärdering som utgångspunkt för
ekonomisk styrning
– att i en större grad motivera studenter till engagemang och öka intresset för studiebevakande
arbete
– att uppmuntra till en god pedagogik på utbildningen genom utdelning av pedagogiska rosor samt
övriga pedagogiska priser
– att verka för ett gott arrangemang av en studiedag under vårterminen 2017
– att arrangera en internutbildningsdag minst en gång per år
– att underlätta och uppmuntra kursrepresentanternas arbete genom att erbjuda utbildning och
anordna sociala arrangemang
– att hos studenterna och undervisande personal ytterligare medvetandegöra studierådets roll och
funktion
– att etablera ett gott och tillfredställande samarbete med Uppsala studentkår samt vara delaktiga i
Medicinska sektionens arbete
– att i högre grad samarbeta med Medicinska föreningen och Sveriges läkarförbund Student Uppsala
i gemensamma frågor
– att fortsätta bevaka arbetet kring läkarstudenters arbetsvillkor samt regleringen av obligatoriska
moment
– att bevaka genomförandet av nya T5 och T11 samt utformningen av nya T4
– att jobba med strukturella problem på programmet rörande genus, diskrimineringsgrunder och
professionellt förhållningssätt
– att bevaka internationaliseringen av läkarprogrammet
Förutom moment specificerade enligt ovan kommer uppdrag och åtaganden utföras
enligt föreskrifter i stadgarna avseende representation, budget och kursvärderingar i
ett nära samarbete med kursledning, fakultet, studentkår, region och övriga
utbildningsorter.

Facebook